English German French Poland Spanish Czech

O projekcie

Tło projektu
Kraje europejskie stoją przed różnymi wyzwaniami:

 • wysokie wskaźniki osób przerywających studia
 • deficyty umiejętności w wielu zawodach

Aby sprostać tym wyzwaniom, tworzone są programy, których celem jest oferowanie osobom przerywającym studia możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

 • Niektóre kraje, jak na przykład Niemcy podjęły pewne inicjatywy, których celem jest integracja osób przerywających studia do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
 • Szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej działania te powiązane są z rozwojem systemu dualnego.
 • W niektórych krajach stworzone zostały sieci współpracy pomiędzy urzędami pracy, usługami doradztwa dla studentów i izbami, które doradzają osobom przerywającym naukę na ich drodze do systemu VET.

Podstawową ideą tych sieci jest powiązanie zainteresowanych stron z różnych sektorów edukacyjnych: uczelni i serwisów doradczych dla studentów z sektora akademickiego i specjalistów VET, pracodawców i partnerów społecznych
z sektora zawodowego.

Cele projektu
Głównym filarem wsparcia oferowanego w ramach projektu jest opracowanie narzędzia online, które pozwoli osobom przerywającym studia na:

 1. udokumentowanie efektów kształcenia w odniesieniu do treści nauczania w programach kształcenia zawodowego
  oraz
 2. wyszukanie możliwych opcji w kształceniu i szkoleniu zawodowym VET poprzez wypełnienie kwestionariusza zainteresowań.

Projekt ten adresowany jest do następujących grup docelowych:

z sektora akademickiego:

 • osoby przerywający studia
 • studenci, którzy kontynuują naukę na uczelni, lecz są niepewni co do swojej przyszłej kariery i zagraża im opuszczenie studiów bez dyplomu
 • serwisy doradcze dla studentów
 • inne wydziały na uczelniach, które utrzymują kontakt ze studentami

z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego/VET i sektorów gospodarczych:

 • firmy, które oferują kształcenie i szkolenie zawodowe/VET
 • szkoły i specjaliści z zakresu VET
 • partnerzy społeczni
 • izby handlowe i przemysłowe

z rynku pracy:

 • urzędy pracy
 • biura karier
 • trenerzy i instytucje zajmujące się oceną kompetencji

Projekt adresowany jest również do sieci zainteresowanych podmiotów w krajach europejskich.

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)