English German French Poland Spanish Czech

O projektu

Východisko projektu
Evropské země jsou vystaveny různým výzvám, mezi které patří:

 • počet studentů předčasně ukončujících vysokoškolské studium,
 • nedostatek technických kvalifikací na trhu práce.

Pro řešení těchto problémů jsou pro studenty, kteří předčasně ukončují své vysokoškolské studium, vyvíjena různá opatření k tomu, aby získali odbornou kvalifikaci:

 • podpora návratu do systému odborného technického vzdělávání,
 • umožnění vstupu do duálního systému odborného vzdělávání,
 • vytváření spolupracujících sítí mezi úřady práce, studentskými poradenskými centry, obchodními a průmyslovými komorami a řemeslnými cechy, které pomáhají studentům při výběru a vstupu do odborného technického vzdělávání.

Základním cílem těchto sítí je propojovat zainteresované strany z různých oblastí: vysoké školy a studentské poradenské služby s odborným vzděláváním a se zaměstnavateli a sociálními partnery.

Projektové cíle
Hlavním nástrojem podpory studentů, kteří ukončili předčasně vysokoškolská studia v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo jsou předčasným ukončením tohoto studia ohroženi, je rozvoj online ICT poradenského nástroje, který studentům umožní:

 1. identifikovat praktické dovednosti v oblasti ICT, které lze dále rozvíjet v odborném technickém vzdělávání,
  a
 2. najít možné varianty pokračování studia ICT na střední nebo vyšší odborné škole a získat tak doklad o odborné kvalifikaci.

Tento projekt se zaměřuje na různé cílové skupiny.

Akademická sféra:

 • studenti, kteří předčasně ukončili vysokoškolské studium
 • studenti ohrožení předčasným ukončením vysokoškolského studia
 • vysokoškolská poradenská centra
 • pracovníci vysokých škol, kteří jsou v kontaktu se studenty

Odborné technické vzdělávání a ekonomický sektor:

 • společnosti, které poskytují další odborné vzdělávání
 • střední a vyšší odborné školy a jejich pracovníci
 • sociální partneři
 • obchodní a průmyslové komory a řemeslné cechy

Sektor služeb zaměstnanosti:

 • úřady práce
 • neziskový sektor poskytující kariérové poradenství
 • personalisté a instituce zabývající se hodnocením kompetencí

Kromě toho tento projekt oslovuje také sítě zainteresovaných stran evropských zemí.

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)